×
خرید
۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای جلد اول کرین

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد دکتر جمشید پژویان

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب تئوری حسابداری (جلد اول) دکتر مهرانی و کرمی (فصل دوم )

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب تئوری حسابداری جلد دوم دکتر ساسان مهرانی (فصل نهم)

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۸۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب تئوری حسابداری مالی تجزیه و تحلیل جلد اول شرودر

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته ‌(تئوری سازمان ) استیفن رابینز

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال دفت

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب حسابداری پیشرفته دکتر باباجانی

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب حسابداری پیشرفته دکتر کرباسی یزدی

خرید
۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب حسابداری صنعتی 1 جمشید اسکندری (فصل اول)

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک جلد اول دکتر نمازی (فصل دوم)

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی

پشتیبانی سن فایل
0