×
خرید
۵,۸۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد اول

خرید
۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب قصه عشق استرنبرگ

خرید
۳,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب کاربرد فناوریهای جدید در آموزش دکتر شهناز ذوفن

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر راعی (فصل چهارم)

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر راعی(فصل سوم )

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز

خرید
۴,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف چارلز پی جونز (فصل یازدهم)

خرید
۳,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مقدمات روش تحقیق

خرید
۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب منطق فازی دانشگاه شریف

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مبانی هوشمندی تجاری:پایگاه های داده و مدیریت اطلاعات

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۷,۸۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی مایکل آرمسترانگ

پشتیبانی سن فایل
0