×
خرید
۳,۹۰۰ تومان

پروژه اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

خرید
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰ تومان

پروژه ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکتهای بیمه

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان

پروژه ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک درپیش بینی درماندگی مالی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پروژه ارشد تربیت بدنی تعیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برند های ورزشی داخلی از دیدگاه ورزشکاران

خرید
۴,۹۰۰ تومان

پروژه ارشد حقوق -ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

خرید
۴,۹۰۰ تومان

پروژه ارشد رشته شیمی با عنوان اندازه گیری اسپکتروفتومتری مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی

خرید
۲۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان

پروژه ارشد عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف

خرید
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان

پروژه ارشد مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

پروژه ارشد مدیریت بازاریابی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان

پروژه ارشد مدیریت بازرگانی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان

خرید
۱۳,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان

پروژه ارشد مدیریت بازرگانی مقایسه اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

پروژه با موضوع پایپینگ (Piping)

پشتیبانی سن فایل
0