×
خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پروژه ارشد تربیت بدنی تعیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برند های ورزشی داخلی از دیدگاه ورزشکاران

خرید
۴,۹۰۰ تومان

پروژه ارشد حقوق -ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

خرید
۴,۹۰۰ تومان

پروژه ارشد رشته شیمی با عنوان اندازه گیری اسپکتروفتومتری مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

پروژه ارشد مدیریت بازاریابی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان

پروژه ارشد مدیریت بازرگانی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان

خرید
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۷,۸۰۰ تومان

پروژه بررسی اثربخشی مخارج تبلیغات بر وفاداری مشتری

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پروژه بررسی پرتره در عکاسی ایران

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

پروژه بررسی تأثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

خرید
۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان

پروژه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

پروژه بررسی جداسازی گاز دی اکسید کربن با فناوری غشایی

خرید
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

پروژه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پروژه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

پشتیبانی سن فایل
0