×
خرید
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۷,۸۰۰ تومان

پروژه بررسی اثربخشی مخارج تبلیغات بر وفاداری مشتری

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پروژه بررسی پرتره در عکاسی ایران

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

پروژه بررسی تأثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

خرید
۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان

پروژه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

پروژه بررسی جداسازی گاز دی اکسید کربن با فناوری غشایی

خرید
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

پروژه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان

پروژه بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پروژه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

پروژه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در سازمان های دولتی

خرید
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۴,۹۰۰ تومان

پروژه بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی

خرید
۳,۹۰۰ تومان

پروژه بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کاغذ تولیدی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

خرید
۳,۹۰۰ تومان

پروژه بررسی فاضلاب های شهری

پشتیبانی سن فایل
0