دانلود کتاب اصول و مهارت های پرستاری (اصول و فنون)


            دانلود کتاب اصول و مهارت های پرستاری (اصول و فنون)

شما کاربران گرامی می توانید در این بخش ،کتاب اصول و مهارت های پرستاری (اصول و فنون) به همراه ارایه ی تحارب بالینی و کیس متد را با بهترین کیفیت از سایت سن فایل دریافت نمایید.

نوع فایل
pdf
نویسنده
تاریخ انتشار
5 آذر 1397
دسته بندی
۴,۹۰۰ تومان
  خرید این محصول

دانلود کتاب اصول و مهارت های پرستاری (اصول و فنون)

کتاب اصول و مهارت های پرستاری (اصول و فنون)

به همراه ارایه ی تحارب بالینی و کیس متد

تالیف مولفان: فرهاد توحیدی ، ولی الله دشت پور ، مهران فرزان نیا، افشین گودرزی، سلیمان نارویی، کامران وفایی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:222 صفحه

مقدمه

ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻳﻚ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﺷﻨﺎﻳﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﭘﺮورش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺠﺮب و ﻛﺎرآزﻣﻮده از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.

ﻳﻜﻲ از دروس ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ در ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎری، درس اﺻﻮل و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﻫﻤﺎن ﻧﻴﻢ ﺳﺎل اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﺎ اﻳﻦ درس آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از آن و در ﺣﻴﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری، ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻴﺪ و ارزﺷﻤﻨﺪی‌اﺳﺖ، اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻣﻜﺘﻮب ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﻘﻴﺪه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس و ﻣﻨﻄﺒ ﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﻳﺪ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺳﺎده ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﻛﺘﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ و ﻋﺮﻓﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد.

اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﺪرﻳﺲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد….

راهنمای خرید و دانلود کتاب

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد. در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود کتاب اصول و مهارت های پرستاری (اصول و فنون)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *