دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی 250

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی 250
نوع فایل
ppt
نویسنده
تاریخ انتشار
11 اردیبهشت 1399
دسته بندی
۵,۰۰۰ تومان
در این بخش پاورپوینت درس حسابرسی 1 با موضوع استاندارد حسابرسی 250 رشته حسابداری در 10 اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است.

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی 250

دانش پژوهان عزیز، در این بخش پاورپوینت درس حسابرسی 1 با موضوع استاندارد حسابرسی 250 ( ﺍﺭﺯﻳﺎبی ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺩر ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎلی) ویژه حسابرسان و دانشجویان و اساتید رشته حسابداری در 10 اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است که پس از پرداخت آنلاین ،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.

بخشی از متن پاورپوینت استاندارد حسابرسی 250 :

کلیات :

1-ﺣــﺴﺎﺑﺮس ﻫﻨﮕــﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﻳــﺰي و اﺟــﺮاي روﺷــﻬﺎي ﺣــﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ارزﻳــﺎﺑﻲ و ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺳﻴﺪﮔﻴﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ بر ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣـﺎﻟﻲ اﺛﺮ ﮔﺬارد .

2- اﺻﻄﻼح ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ در اﻳﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺠﺎم دادن ﻳﺎ ﻧﺪادن ﻛﺎري ﺑﻪ ﺳﻬﻮ ﻳﺎ ﻋﻤـﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري اﺳﺖ . ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

3-ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﮔﺎهی از ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺧﺎرج اﺳﺖ . آﻣﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺷﻨﺎﺧﺖ وی از واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ می کند.

5- ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺴﺘﻪ ، ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻨـﺪ ، ﺑﺮﺧـﻲ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻜﻞ و ﻣﺤﺘﻮاي ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓﺸﺎ در ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ، ﺑـﺮاي رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺿﻊ ﺷده اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺤﺪوده ، ﻣﺠﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﺣـﺪﻫﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دارویی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص و ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲ، ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻳﮕﺮ واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺻـﺮﻓﺎ ﺗـﺎﺑﻊ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر و ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﺗﻌﺰﻳﺮ و ﻧﻈـﺎﻳﺮ ،آن منجر شود…

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی 250”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه