دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی 250

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی 250
نوع فایل
ppt
نویسنده
تاریخ انتشار
11 اردیبهشت 1399
دسته بندی
۵,۰۰۰ تومان
در این بخش پاورپوینت درس حسابرسی 1 با موضوع استاندارد حسابرسی 250 رشته حسابداری در 10 اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است.

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی 250

دانش پژوهان عزیز، در این بخش پاورپوینت درس حسابرسی 1 با موضوع استاندارد حسابرسی 250 ( ﺍﺭﺯﻳﺎبی ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺩر ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎلی) ویژه حسابرسان و دانشجویان و اساتید رشته حسابداری در 10 اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است که پس از پرداخت آنلاین ،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.

بخشی از متن پاورپوینت استاندارد حسابرسی 250 :

کلیات :

1-ﺣــﺴﺎﺑﺮس ﻫﻨﮕــﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﻳــﺰي و اﺟــﺮاي روﺷــﻬﺎي ﺣــﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ارزﻳــﺎﺑﻲ و ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺳﻴﺪﮔﻴﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ بر ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣـﺎﻟﻲ اﺛﺮ ﮔﺬارد .

2- اﺻﻄﻼح ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ در اﻳﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺠﺎم دادن ﻳﺎ ﻧﺪادن ﻛﺎري ﺑﻪ ﺳﻬﻮ ﻳﺎ ﻋﻤـﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري اﺳﺖ . ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

3-ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﮔﺎهی از ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺧﺎرج اﺳﺖ . آﻣﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺷﻨﺎﺧﺖ وی از واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ می کند.

5- ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺴﺘﻪ ، ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻨـﺪ ، ﺑﺮﺧـﻲ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻜﻞ و ﻣﺤﺘﻮاي ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓﺸﺎ در ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ، ﺑـﺮاي رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺿﻊ ﺷده اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺤﺪوده ، ﻣﺠﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﺣـﺪﻫﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دارویی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص و ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲ، ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻳﮕﺮ واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺻـﺮﻓﺎ ﺗـﺎﺑﻊ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر و ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﺗﻌﺰﻳﺮ و ﻧﻈـﺎﻳﺮ ،آن منجر شود…

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی 250”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *