خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پروژه مدیریت اجرایی :اثر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان