خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پروژه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری