پشتیبانی سن فایل
فروش ویژه

پايان­ نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان

دانش پژوهان عزیز ،در این بخش پايان­ نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت در قالب فایل WORD با قابلیت ویرایش شامل 202 صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

 

توضیحات

دانش پژوهان عزیز ،در این بخش پايان­ نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت در قالب فایل WORD با قابلیت ویرایش شامل 202 صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها صورت گرفته است. بدین منظور در این تحقیق تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت یعنی: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی بر عملکرد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1380 تا 1385 با استفاده از روش تحلیل رگرسیون پانل دیتا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تمرکز مالکیت تاثیر معنی­داری بر عملکرد شرکت ندارد اما تاثیر دو متغیر دیگر ساختار مالکیت معنی­دار است. بدین ترتیب که مالکیت نهادی به صورت مثبت بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است اما تاثیر تمرکز مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت منفی است. در قسمت بعدی تحقیق به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت به تفکیک صنعت پرداخته شد و مشخص شد این رابطه تاثیرگذاری با ورود عامل صنعت تعدیل می­شود. یافته­های این تحقیق نقشی را که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ایفا می­کند روشن­تر می­کند و بنابراین چشم­اندازهایی را برای سیاستگذاران فراهم می­کند تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را بهبود بخشند.

مقدمه

ساختار مالكيت يكي از مكانيسم­هاي داخلي راهبري شركتی است. راهبري شركتي يكي از مولفه­هاي اساسي و مهم رشد مي­باشد.در سطح جهان تنوع زيادي از سيستمهاي مختلف حاكميت شركتي وجود دارد و در تعيين محيط حاكميت شركتي در يك كشور، عوامل متعددي از جمله چارچوب قانوني، ساختار مالكيت شركتها، عوامل فرهنگي و اقتصادي تاثير دارند.پژوهش­هاي انجام شده در سيستم حاكميت شركتي در كشورهاي مختلف نشان مي­دهد كه ارتقاء حاكميت شركتي موجب گسترش بازار سرمايه در آن كشورها شده است و بين اين دو همبستگي بسيار قوي وجود دارد. با اين حال راهبري شركتي مورد بي­توجهي ادبيات اقتصادي قرار گرفته است.

تئوري سنتي شركتي بر مبناي مفهوم جعبه سياه قرار دارد كه داده را به ستاده تبديل مي­كند.اين تئوري بيان مي­كند كه هدف شركت حداكثرسازي سود مي­باشد كه وقتي حاصل مي­شود كه درآمد نهايي مساوي هزينه نهايي باشد.اين تئوري به ساختار سازماني درون شركت توجهي نداشته است.

در اين تحقيق، نقش ساختار مالكيت؛ به عنوان يكي از سازو كارهاي اصلي حاكميت شركتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

در این فصل به کلیات تحقیق می­پردازیم. بدین منظور پس از بیان مساله و ضرورت و دلايل توجيهي تحقيق، سوالات، فرضيه­ها و اهداف تحقیق بیان می­شوند. سپس به ترتیب روش­شناسی تحقيق، جامعه و نمونه آماری، مدل تحقيق، متغیرها، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها روش تحلیل داده­ها و محدودیت­هاي پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

۱-۲) بیان مساله

۱-۳) ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق

۱-۴) سوالات تحقیق

۱-۵) فرضیه­های تحقیق

۱-۶) اهداف تحقیق

۱-۷) روش­شناسی تحقیق

۱-۸) جامعه آماری

۱-۹) نمونه آماری

۱-۱۰) مدل تحقیق

۱-۱۱) متغیرهای تحقیق

۱-۱۲) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۱۲-۱) متغیر تمرکز مالکیت (CR)

۱-۱۲-۲) متغیر مالکیت نهادی (INS)

۱-۱۲-۳) متغیر تمرکز مالکیت نهادی (INSH)

۱-۱۲-۴) متغیر اندازه سازمان(LNA)

۱-۱۲-۵) متغیر اهرم شرکت (EAR)

۱-۱۲-۶) متغیر نسبت جاری (CUR)

۱-۱۲-۷) متغیر ریسک سهام شرکت (BET)

۱-۱۲-۸) متغیر چرخه تجارت (IVA)

۱-۱۲-۹) متغیرهای وابسته پژوهش

۱-۱۳) روش تحلیل داده­ها

۱-۱۴) محدودیت­های تحقیق

۱-۱۵) ساختار تحقیق

فصل دوم : پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه

۲-۲) پیشینه نظری

۲-۲-۱) راهبری شرکتی

۲-۲-۲) طبقه­بندی سیستمهای راهبری (حاکمیت) شرکتی

۲-۲-۲-۱) سیستمهای حاکمیت درون سازمانی

۲-۲-۲-۲) سیستمهای حاکمیت برون سازمانی

۲-۲-۳) مکانیسم­های حاکمیت شرکتی

۲-۲-۴) راهبری شرکتی و ساختار مالکیت شرکت

۲-۲-۵) درون زا بودن ساختار مالکیت

۲-۲-۶) شرکتهای سهامی

۲-۲-۷) انواع مالکیت در شرکتهای سهامی عام

۲-۳) پیشینه تجربی

۲-۳-۱) پیشینه تحقیقات خارجی

۲-۳-۲) پیشینه تحقیقات داخلی

۲-۴) خلاصه و جمع­بندی

فصل سوم : روش­شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه

۳-۲) فرضیه­های تحقیق

۳-۳) جامعه آماری

۳-۴) نمونه آماری

۳-۵) مدل تحقیق

۳-۶) متغیرهای تحقیق

۳-۶-۱) متغیرهای مستقل

۳-۶-۱-۱) متغیر تمرکز مالکیت (CR)

۳-۶-۱-۲) متغیر مالکیت نهادی (INS)

۳-۶-۱-۳) متغیر تمرکز مالکیت نهادی (INSH)

۳-۶-۲) متغیرهای توضیحی ۶۴

۳-۶-۲-۱) متغیر اندازه سازمان (LNA)

۳-۶-۲-۲) متغیر اهرم (EAR)

۳-۶-۲-۳) متغیر نسبت جاری (CUR)

۳-۶-۲-۴) متغیر ریسک سهام شرکت (BET)

۳-۶-۲-۵) متغیر چرخه تجارت (IVA)

۳-۶-۳) متغیرهای وابسته پژوهش

۳-۷) روش تحقیق

۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده­ها

۳-۸-۱) آمار توصیفی

۳-۸-۲) تحلیل داده­های پانلی

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱) مقدمه

۴-۲) آمار توصیفی

۴-۳) برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج

۴-۳-۱) برآورد مدل (۱) (کل صنایع مورد بررسی)

۴-۳-۲) برآورد مدل (۲) (کل صنایع مورد بررسی)

۴-۳-۳) برآورد مدل­های (۳ و ۴) به تفکیک صنعت

۴-۴) آزمون فرضیه­ها

۴-۵) خلاصه و جمع­بندی نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه

۵-۲) مروری بر خطوط کلی تحقیق

۵-۳) یافته­های تحقیق

۵-۳-۱) یافته­های مربوط به فرضیه­ها

۵-۳-۱-۱) یافته­های مربوط به فرضیه اول

۵-۳-۱-۲) یافته­های مربوط به فرضیه دوم

۵-۳-۱-۳) یافته­های مربوط به فرضیه سوم

۵-۳-۲) یافته­های مربوط به متغیرهای تحقیق

۵-۴) بحث و نتیجه­گیری

۵-۵) پیشنهادات سیاستگذاری

۵-۶) پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

پیوست­ها

منابع و مآخذ

فهرست جداول

فهرست شکل ها

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد. در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پايان­ نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده