پشتیبانی سن فایل
فروش ویژه

بررسی رابطه قیمت نفت با تغییرات قیمت و بازدهی سهام شرکتهای نفتی در بورس اوراق بهادار تهران

۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

دانش پژوهان گرامی در این پست پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسي رابطه قيمت نفت با تغييرات قيمت و بازدهی سهام شركتهاي نفتي (فرآورده های نفتی، مواد شیمیایی و لاستیک و پلاستیک) در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل ورد تهیه و تدوین گردیده است.

 

توضیحات

دانش پژوهان گرامی در این پست پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسي رابطه قيمت نفت با تغييرات قيمت و بازدهی سهام شركتهاي نفتي (فرآورده های نفتی، مواد شیمیایی و لاستیک و پلاستیک) در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل ورد تهیه و تدوین گردیده است.

چكيده :

نقش و اهمیت نفت در اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست از این رو هرگونه تغيیر در قیمت آن می تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد و از آنجا که بورس یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی کشور است، می تواند بیانگر وضعیت اقتصادی کشور باشد. حال این تحقیق در صدد است که آیا بین این دو فاکتور اقتصادی کشور رابطه وجود دارد؟ برای همین منظور صنعت های از بورس را که ارتباط تنگاتنگی با تغییرات قیمت نفت دارد به عنوان جامعه و نمونه آماری انتخاب کرده ایم. برای نشان دادن این امر، از شاخص قیمت سهام و نرخ بازدهی ماهیانه سه صنعت فرآورده های نفتی، صنعت مواد شیمیایی و صنعت لاستیک و پلاستیک، استفاده شده است. آزمون فرضیه ها از روش همبستگی انجام شد. که رابطه بین قیمت نفت با شاخص قیمت سهام صنایع فرآورده های نفتی و صنعت مواد شیمیایی تائید شد و رابطه بین قیمت نفت و شاخص قیمت سهام صنعت لاستیک و پلاستیک رد شد. همچنین رابطه بین قیمت نفت و بازدهی سهام هر سه صنعت تائید شد.

فهرست:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

1-2) بیان مسأله و اهمیت پژوهش

1-3) اهداف پژوهش

1-4) سؤالات پژوهش

1-5) فرضیه­های پژوهش

1-6) استفاده کنندگان

1-7) قلمروی تحقیق

1-8) روش تحقیق

1-9) جامعه و نمونه آماری

1-10) ابزار گردآوری و روش تجزیه و تحلیل داده­ها

1-11) متغیرهای پژوهش

1-11-1) قیمت نفت

1-11-2) قیمت سهام شرکتهای نفتی در بورس تهران

1-11-3) نرخ بازدهی سهام شرکتهای نفتی در بورس تهران

1-12) ساختار پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

56-12

2-1) مقدمه

2-2) مبانی نظری

2-3) مبانی عملی تحقیق

2-3-1) تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور

2-3-2) تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور

2-4) خلاصه فصل

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3- 1) مقدمه

3-2) فرضیه­های پژوهش

3- 3) مدل پژوهش

3- 4) متغیرهای پژوهش

3- 4- 1) متغیرهای اندازه گیری شده درپژوهش

3 – 4- 2) مقیاس و طیف متغیرهای پژوهش

3- 5) جامعه آماری و نحوه نمونه­گیری

3-6) دوره زمانی پژوهش

3- 7) ابزار جمع آوری داده­ها

3-8)روش تجزيه و تحليل داده ها

3-8-1) آمار توصيفي متغييرها

3-8-2) آمار استنباطي متغييرها

3-9) محدوديت هاي پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه

4-2) تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش

4-2-1) قیمت نفت

4-2-2) شاخص قیمت سهام صنعت فرآروده های نفتی

4-2-3) شاخص قیمت سهام صنعت مواد شیمیایی

4-2-4) شاخص قیمت سهام صنعت لاستیک و پلاستیک

4-2-5) بازدهی سهام صنعت فرآروده های نفتی

4-2-6) بازدهی سهام صنعت مواد شیمیایی

4-2-7) بازدهی سهام صنعت لاستیک و پلاستیک

4-3) آزمون نرمال بودن متغیرها

4- 4) آزمون فرضیه ها

4-4-1) فرضیه اول

4-4-1-1) فرضیه فرعی اول از اصلي اول

4-4-1-2) فرضیه فرعی دوم از اصلي اول

4-4-1-3) فرضیه فرعی سوم از اصلي اول

4-4- 2) فرضیه دوم

4-4-2-1) فرضیه فرعی اول از اصلي دوم

4-4-2-2) فرضیه فرعی دوم از اصلي دوم

4-4-2-3) فرضیه فرعی سوم از اصلي دوم

4- 6) خلاصه یافته­های پژوهش

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه

5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق

5-3) یافته­های مهم پژوهش

5-4) بحث و نتیجه­گیری

5- 5) پیشنهادات

5-6) پيشنهاداتي براي پژوهش‌هاي آينده

پیوست ها:

پیوست 1) جامعه و نمونه آماری

پیوست 2) جدول قیمت نفت طی سالهای 1381 تا پایان 1386

پیوست 3) جدول شاخص قیمت سهام ماهیانه سه صنعت فرآورده های نفتی، مواد شیمیایی و لاستیک و پلاستیک

پیوست 4) جدول بازدهی ماهیانه سهام سه صنعت نفت، مواد شیمیایی و لاستیک و پلاستیک

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول1-1) متغیرها، مقیاس متغیرها و آزمونهای مورد استفاده در پژوهش

جدول2-1) تاثیر افزایش قیمت نفت بر تولید جهانی و تولید ناخالص داخلی امریکا

جدول2-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

جدول2-3) تحقیقات انجام شده در داخل از کشور

جدول3-1) مقياس و طيف متغير هاي پژوهش

جدول3-2) متغیرها، مقیاس متغیرها و آزمونهای مورد استفاده در پژوهش

جدول4-1) تحلیل توصیفی متغیر قیمت نفت

جدول4-2) تحلیل توصیفی شاخص قیمت سهام صنعت فرآورده های نفتی

جدول4-3) تحلیل توصیفی شاخص قیمت سهام صنعت مواد شیمیایی –

جدول4-4) تحلیل توصیفی شاخص قیمت سهام صنعت لاستیک و پلاستیک

جدول4-5) تحلیل توصیفی بازدهی سهام صنعت فرآورده های نفتی

جدول4-6) تحلیل توصیفی بازدهی سهام صنعت مواد شیمیایی

جدول4-7) تحلیل توصیفی بازدهی سهام صنعت لاستیک و پلاستیک

جدول4-8) آزمون نرمال بودن متغیرها

جدول4-9) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول

جدول4-10) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی دوم

جدول 4-11) نتايج آزمون همبستگي پيرسون براي شاخص كل بورس قبل از سال 1384

جدول 4-12) نتايج آزمون همبستگي پيرسون براي شاخص كل بورس بعد از سال 1384

جدول4-13) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی سوم

جدول4-14) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی چهارم

جدول4-15) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی پنجم

جدول4-16) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی ششم

جدول4-17) خلاصه یافته های پژوهش

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان

صفحه

شکل1-1) مدل کلی ساختار پژوهش

شكل 2-1) نمودار ريسك مجموعه سهام

شكل 2-2) نمودار منحني ريسك و بازده سهام

شكل 2-3) نمودار ريسك گريز بودن مديران

شكل 2-4) كارائي بازار

شکل2-5) عوامل موثر بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شكل3-1) مدل پژوهش

شکل4-1) نمودار پراکنش تغییرات قیمت نفت

شکل4-2) نمودار پراکنش شاخص قیمت سهام صنعت فرآورده های نفتی

شکل4-3) نمودار پراکنش شاخص قیمت سهام صنعت مواد شیمیایی

شکل4-4) نمودار پراکنش شاخص قیمت سهام صنعت لاستیک و پلاستیک

شکل4-5) نمودار پراکنش بازدهی سهام صنعت فرآورده های نفتی

شکل4-6) نمودار پراکنش بازدهی سهام صنعت مواد شیمیایی

شکل4-7) نمودار پراکنش بازدهی سهام صنعت لاستیک و پلاستیک

شکل4-8) نمودار شاخص قیمت سهام از دی 1383 تا دی 1386

 

 راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد. در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی رابطه قیمت نفت با تغییرات قیمت و بازدهی سهام شرکتهای نفتی در بورس اوراق بهادار تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده