جزوه درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری بهمراه سوالات

جزوه درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری بهمراه سوالات
نوع فایل
pdf+word
نویسنده
تاریخ انتشار
19 دی 1398
دسته بندی
۵,۰۰۰ تومان
جزوه درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نمونه سوالات تستی و تشریحی درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری با کد درس 1218466 با پاسخنامه

جزوه درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری بهمراه سوالات

دانشجویان و کاربران گرامی ،محتوای این فایل شامل جزوه درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نمونه سوالات تستی و تشریحی درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری با کد درس 1218466 با پاسخنامه شامل تمامی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور(آخرین بروزرسانی تابستان 98) می باشد که در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

بخشی از سوالات تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری:

1-اصول کلی حاکم بر مدیریت دولتی نوین را نام ببرید .

مروری بـر ادبيـات موجـود در زمينـه مدیریـت دولتـی نویـن نشـان میدهـد علیرغـم اینكـه دیدگاههـای مختلفـی در رابطـه بـا اصـول حاكـم بـر ایـن نظریـه وجــود دارد، امــا میتــوان آنهــا را در قالــب یــک دســته بندی كلــی بــه شــرح است :

▪ دستيابی به نتایج به جای توجه به فرآیندها
▪ پاسخگو و مسئول نمودن كاركنان و سازمانها
▪ تفویض بيشتر اختيارات
▪ توجه به كارآیی
▪ مشاركت
▪ مشتریمداری و مدیریت كيفيت
▪ تضمين عملكرد، كنترل و پاسخگویی
▪ تأمين خدمات مورد تقاضای شهروندان
▪ بهبود مدیریت منابع انسانی
▪ مطلوبسازی فناوری اطلاعات
▪ بهبود كيفيت مقررات
▪ تحكيم وظایف راهبردی در حوزه مركزی
▪ تمركززدایی حكومت
▪ برونسپاری خدمات عمومی به بخش خصوصی
▪ خصوصیسازی خدمات عمومی

2-چهار مورد از اهمیت قانون مدیریت خدمات کشور رابیان کنید.

  • ایــن قانــون تحليــل مؤلفه هــا و نقــش و كاركــرد دولــت را در نظــام كلان و درراســتای اهــداف و چشــم انداز بيســت ســاله جمهــوری اســلامی ترســيم میكنــد؛
  • در ایــن قانــون فرهنــگ حاكــم بــر نظــام اداری طراحــی میشــود كــه زمينه ســازشــكل گيری بســياری از باورهــا، انگيزه هــا و اعتقــادات جامعــه خواهــد شــد.
  • در ایــن قانــون هدایــت و رهبــری انســان و ســرمایه انســانی به عنــوان مهمتریــن منبــع در توســعه قاعده مند شــده و زمينه هــای بــروز اســتعدادها و ظرفيتهــای خـدادادی انسـان و دسـتيابی بـه خلاقيـت و نـوآوری وی در طـول سـی سـال خدمـت در نظــام اداری فراهــم می شــود و در نهایــت مســير ترقــی و امنيــت و آتيــه شــغلی
    آنهــا طراحــی و تدویــن میگــردد.
  •  در ایــن قانــون بــه ابعــاد ســاختاری و تكنولوژیــک و اصــلاح سيســتمها و روشهــا و فرآیندهــای انجــام كار توجــه می شــود و تأثيرات ماهــوی و عميــق طراحـی سيسـتمها در نظـام اداری بـر كارآیـی و اثربخشـی و در نهایـت بـر بهـره وری دسـتگاههای اداری كشـور بررسـی می شود.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری بهمراه سوالات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *