تحقیقات جامع پیرامون ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران

تحقیقات جامع پیرامون ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران
نوع فایل
word
نویسنده
تاریخ انتشار
6 بهمن 1396
دسته بندی
قیمت اصلی ۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۹۰۰ تومان است.٪26 تخفیف
در این بخش پایان نامه ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران  در قالب word  و قابل ویرایش و پرینت و در ۹۸ صفحه در اختیار شما دانش پژوهان گرامی قرار گرفته است.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.

تحقیقات جامع پیرامون ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۹۸

چکیده 

یک از موضوعاتی که در حوزه حقوق خصوصی مطرح می گردد ، ضرر و شیوه های جبران آن است . آنچه مسلم است اینکه هرگاه ضرر وارد شد باید جبران گردد ضرر ممکن است مادی ، معنوی یا جسمانی باشد و این سه از لحاظ ماهیت با هم متفاوت هستند و هر یک نیز اشکال مختلفی دارند از طرفی روشهای جبران آنها یکسان نیست هدف اساسی این رساله توضیح و تبیین ضرر و انواع آن و شیوه های جبران ضرر و محاسن و معایب آنها و هچنین نحوه جبران هر ضرر خاص می باشد .

نتایج تحقیق نشان می دهد که ضرر ممکن است مادی باشد یا معنوی وگاهی هردو جنبه را داراست و علاوه بر این ممکن است جسمانی باشد و دو روش کلی برای جبران خسارت وجود دارد یکی جبران عینی و دیگری جبران بدلی ، که هر یک از این دو شیوه اشکال مختلفی دارد و حقوق ایران و فقه اسلامی نیز شیوه های مزبور پذیرفته شده اند و حداقل در خصوص ضررهای مالی جبران عینی ارجحیت دارد لکن در باب ضررهای جسمانی جبران بدلی دارای تقدم است.

در حقوق ایران روش جبران خسارتهای جسمانی کامل نیست . جبران مالی ضرر های معنوی نه در قوانین و نه در رویه قضایی جایگاه شفافی ندارد.

فهرست مطالب:

چکیده   ۱
مقدمه    ۲

فصل اول – کلیات    ۵

۱-۱- مفهوم لغوی و اصطلاحی   ۷
۱-۱-۱- ضرر   ۷
۱-۱-۲- ضرر مفهومی عرفی است    ۷
۱-۱-۳- ضرر و عدم النفع   ۹
۱-۱-۳-۱- مفهوم عدم النفع   ۹
۱-۱-۳-۲- عدم النفع ومنافع ممکن الحصول   ۱۰
۱-۱-۳-۳- عدم النفع و منافع قطعی الحصول   ۱۱
۱-۲- مفهوم جبران    ۱۲
۱-۲-۱- جبران ضرر مادی    ۱۳
۱-۲-۲- جبران ضرر معنوی   ۱۳
۱-۲-۲-۱- دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی   ۱۴
۱-۲-۲-۲- دلایل موافقین جبران خسارت معنوی    ۱۴
۱-۳- مفهوم مسئول و مسئولیت    ۱۶
۱-۳-۱- انواع مسئولیت    ۱۶
۱-۳-۲- تعریف مسئولیت مدنی   ۱۷
۱-۳-۲-۱- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی    ۱۷
۱-۳-۲-۲- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری    ۱۸
۱-۳-۲-۳- مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی   ۲۰
۱-۳-۳- نظریه تعدد مسئولیت    ۲۱
۱-۳-۴- نظریه وحدت مسئولیت   ۲۱

فصل دوم – انواع ضرر و شرایط و مبانی تحقق آن    ۲۳

۲-۱- انواع ضرر    ۲۴
۲-۱-۱- ضرر مادی    ۲۴
۲-۱-۲- ضرر معنوی   ۲۶
۲-۲- شرایط تحقق ضرر    ۲۹
۲-۲-۱- ضرر باید مسلم وقطعی باشد    ۲۹
۲-۲-۲- ضرر باید مستقیم باشد    ۳۰
۲-۲-۳- ضرر باید جبران نشده باشد    ۳۲
۲-۲-۴- ضرر ناشی از لطمه به حق قانونی باشد    ۳۳
۲-۲-۵- ضرر باید مشروع باشد    ۳۳
۲-۲-۶- ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیاندیده نباشد    ۳۴
۲-۳- مبانی ضرر    ۳۴
۲-۳-۱- مبانی فقهی ضرر    ۳۴
۲-۳-۱-۱- قاعده لاضرر    ۳۴
۲-۳-۱-۲- قاعده اتلاف   ۳۵
۲-۳-۱-۳- قاعده تسبیب    ۳۵
۲-۳-۱-۴- قاعده حرمت مال مؤمن   ۳۶
۲-۳-۱-۵- قاعده ضمان ید    ۳۷
۲-۳-۱-۶- قاعده ضمان غرور    ۳۷
۲-۳-۱-۷- قاعده نفی حرج   ۳۹
۲-۳-۲- مبانی حقوقی ضرر    ۳۹
۲-۳-۲-۱- نظریه تقصیر    ۳۹
۲-۳-۲-۲- نظریه خطر    ۴۰
۲-۳-۲-۳- نظریه مختلط   ۴۰
۲-۳-۲-۴- نظریه تضمین حق   ۴۱
۲-۳-۲-۵- نظریه انتساب اضرار    ۴۱
۲-۳-۳- موارد انعکاس ضرر در قوانین    ۴۱
۲-۳-۳-۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۳۹   ۴۱
۲-۳-۳-۲- قانون مدنی   ۴۲
۲-۳-۳-۳- قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹   ۴۲
۲-۳-۳-۴- قانون آیین دادرسی کیفری    ۴۳
۲-۳-۳-۵- قانون مجازات اسلامی    ۴۳
۲-۳-۳-۶- قانون آیین دادرسی مدنی   ۴۴
۲-۳-۳-۷- سایر قوانین    ۴۴

فصل سوم – توضیح وتشریح انواع شیوه های جبران ضرر در مسئولیت مدنی   ۴۵

۳-۱- جبران عینی   ۴۷
۳-۱-۱- بیان مفهوم و کلیات    ۴۷
۳-۱-۲- بیان معانی مختلف جبران عینی   ۴۷
۳-۱-۳- اشکال جبران عینی   ۴۸
۳-۱-۳-۱- جبران عینی مادی وحقوقی    ۴۸
۳-۱-۳-۲- آیا خیار وسیله جبران ضرر هست یا خیر ؟   ۵۰
۳-۱-۳-۳- انواع جبران عینی مادی   ۵۰
۳-۱-۴- محاسن و معایب جبران عینی   ۵۱
۳-۱-۵- استثنائات جبران عینی   ۵۱
۳-۱-۶- جبران عینی در حقوق ایران و فقه اسلامی   ۵۲
۳-۱-۶-۱- جبران عینی در حقوق ایران   ۵۲
۳-۱-۶-۲- فقه و جبران عینی   ۵۳
۳-۲- جبران بدلی   ۵۵
۳-۲-۱- انواع معادل   ۵۵
۳-۲-۱-۱- پرداخت مثل   ۵۵
۳-۲-۱-۲- پرداخت قیمت    ۵۶
۳-۲-۲- مزایا و معایب جبران از طریق پرداخت معادل   ۵۶
۳-۲-۲-۱- مزایای جبران از طریق معادل   ۵۶
۳-۲-۲-۲- معایب جبران از طریق معادل   ۵۶
۳-۲-۳- پرداخت معادل در حقوق ایران و فقه اسلامی   ۵۶
۳-۲-۳-۱- حقوق ایران   ۵۶
۳-۲-۳-۲- فقه اسلامی   ۵۷
۳-۳- برخی سؤالات مهم مربوط به شیوه های جبران ضرر    ۵۹
۳-۳-۱- امکان اقدام زیاندیده و مدیون نمودن فاعل زیان    ۵۹
۳-۳-۲- جبران عینی در صورت تغییر قیمت مال    ۶۰
۳-۳-۳- نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت    ۶۰

فصل چهارم – چگونگی محاسبه و جبران ضرر های وارده به اموال    ۶۲

۴-۱- در حقوق ایران    ۶۳
۴-۱-۱- چگونگی محاسبه ضرر و میزان آن در غصب    ۶۴
۴-۱-۱-۱- رد عین مال در صورت وجود    ۶۵
۴-۱-۱-۲- پرداخت بدل    ۶۶
۴-۱-۱-۲-۱- پرداخت بدل در صورت تلف عین و محاسبه ضرر از لحاظ مکان و زمان    ۶۶
۴-۱-۱-۲-۲- پرداخت بدل در مواردی که عین متعذرالرداست ( بدل حیلوله )    ۶۸
۴-۱-۱-۲-۳- پرداخت بدل در موارد عیب و نقص مال مغصوب و تفویت منافع    ۶۹
۴-۱-۲- نحوه جبران ضرر در اتلاف و تسبیب و استیفاء   ۷۰
۴-۱-۲-۱- چگونگی محاسبه و جبران ضرر در اتلاف   ۷۰
۴-۱-۲-۲- چگونگی محاسبه و جبران ضرر در تسبیب    ۷۲
۴-۱-۲-۳- چگونگی محاسبه و جبران ضرر در استیفاء   ۷۳
۴-۱-۲-۴- جمع بین مقررات قانون مدنی و ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی    ۷۳
۴-۲- فقه اسلامی    ۷۴
۴-۲-۱- رد عین مغصوب    ۷۵
۴-۲-۲- نحوه جبران خسارت در صورت تلف عین یا ناقص و معیوب شدن آن    ۷۶
۴-۲-۳- چگونگی محاسبه و جبران ضرر در باب تفویت منافع یا عدم تحقق منافع    ۷۷

فصل پنجم – چگونگی محاسبه و جبران ضررهای جسمانی و معنوی    ۷۹

۵-۱- جبران ضررهای جسمانی   ۸۰
۵-۱-۱- حقوق ایران    ۸۰
۵-۱-۱-۱- نحوه جبران جراحات و صدماتی که دیه مشخص ندارد    ۸۱
۵-۱-۱-۲- خسارت مازاد بر دیه    ۸۲
۵-۱-۱-۳- مهلت پرداخت خسارت جسمانی   ۸۳
۵-۱-۲- فقه اسلامی    ۸۵
۵-۱-۲-۱- فقه امامیه    ۸۵
۵-۱-۲-۲- فقه عامه    ۸۶
۵-۱-۲-۳- نقد کارایی دیه به عنوان روش جبران خسارت    ۸۷
۵-۲- جبران ضررهای معنوی    ۸۸
۵-۲-۱- در حقوق ایران    ۸۸
۵-۲-۱-۱- جبران مالی   ۸۸
۵-۲-۱-۲- جبران های غیر مالی    ۸۸
۵-۲-۲- در فقه اسلامی    ۹۰
نتیجه گیری    ۹۱
پیشنهاد   ۹۳
منابع فارسی   ۹۴

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیقات جامع پیرامون ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *