تحقیقات جامع پیرامون ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران


            تحقیقات جامع پیرامون ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران
نوع فایل
word
نویسنده
تاریخ انتشار
6 بهمن 1396
دسته بندی
۸,۹۰۰ تومان
  خرید این محصول
در این بخش پایان نامه ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران  در قالب word  و قابل ویرایش و پرینت و در ۹۸ صفحه در اختیار شما دانش پژوهان گرامی قرار گرفته است.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.

تحقیقات جامع پیرامون ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۹۸

چکیده 

یک از موضوعاتی که در حوزه حقوق خصوصی مطرح می گردد ، ضرر و شیوه های جبران آن است . آنچه مسلم است اینکه هرگاه ضرر وارد شد باید جبران گردد ضرر ممکن است مادی ، معنوی یا جسمانی باشد و این سه از لحاظ ماهیت با هم متفاوت هستند و هر یک نیز اشکال مختلفی دارند از طرفی روشهای جبران آنها یکسان نیست هدف اساسی این رساله توضیح و تبیین ضرر و انواع آن و شیوه های جبران ضرر و محاسن و معایب آنها و هچنین نحوه جبران هر ضرر خاص می باشد .

نتایج تحقیق نشان می دهد که ضرر ممکن است مادی باشد یا معنوی وگاهی هردو جنبه را داراست و علاوه بر این ممکن است جسمانی باشد و دو روش کلی برای جبران خسارت وجود دارد یکی جبران عینی و دیگری جبران بدلی ، که هر یک از این دو شیوه اشکال مختلفی دارد و حقوق ایران و فقه اسلامی نیز شیوه های مزبور پذیرفته شده اند و حداقل در خصوص ضررهای مالی جبران عینی ارجحیت دارد لکن در باب ضررهای جسمانی جبران بدلی دارای تقدم است.

در حقوق ایران روش جبران خسارتهای جسمانی کامل نیست . جبران مالی ضرر های معنوی نه در قوانین و نه در رویه قضایی جایگاه شفافی ندارد.

فهرست مطالب:

چکیده   ۱
مقدمه    ۲

فصل اول – کلیات    ۵

۱-۱- مفهوم لغوی و اصطلاحی   ۷
۱-۱-۱- ضرر   ۷
۱-۱-۲- ضرر مفهومی عرفی است    ۷
۱-۱-۳- ضرر و عدم النفع   ۹
۱-۱-۳-۱- مفهوم عدم النفع   ۹
۱-۱-۳-۲- عدم النفع ومنافع ممکن الحصول   ۱۰
۱-۱-۳-۳- عدم النفع و منافع قطعی الحصول   ۱۱
۱-۲- مفهوم جبران    ۱۲
۱-۲-۱- جبران ضرر مادی    ۱۳
۱-۲-۲- جبران ضرر معنوی   ۱۳
۱-۲-۲-۱- دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی   ۱۴
۱-۲-۲-۲- دلایل موافقین جبران خسارت معنوی    ۱۴
۱-۳- مفهوم مسئول و مسئولیت    ۱۶
۱-۳-۱- انواع مسئولیت    ۱۶
۱-۳-۲- تعریف مسئولیت مدنی   ۱۷
۱-۳-۲-۱- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی    ۱۷
۱-۳-۲-۲- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری    ۱۸
۱-۳-۲-۳- مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی   ۲۰
۱-۳-۳- نظریه تعدد مسئولیت    ۲۱
۱-۳-۴- نظریه وحدت مسئولیت   ۲۱

فصل دوم – انواع ضرر و شرایط و مبانی تحقق آن    ۲۳

۲-۱- انواع ضرر    ۲۴
۲-۱-۱- ضرر مادی    ۲۴
۲-۱-۲- ضرر معنوی   ۲۶
۲-۲- شرایط تحقق ضرر    ۲۹
۲-۲-۱- ضرر باید مسلم وقطعی باشد    ۲۹
۲-۲-۲- ضرر باید مستقیم باشد    ۳۰
۲-۲-۳- ضرر باید جبران نشده باشد    ۳۲
۲-۲-۴- ضرر ناشی از لطمه به حق قانونی باشد    ۳۳
۲-۲-۵- ضرر باید مشروع باشد    ۳۳
۲-۲-۶- ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیاندیده نباشد    ۳۴
۲-۳- مبانی ضرر    ۳۴
۲-۳-۱- مبانی فقهی ضرر    ۳۴
۲-۳-۱-۱- قاعده لاضرر    ۳۴
۲-۳-۱-۲- قاعده اتلاف   ۳۵
۲-۳-۱-۳- قاعده تسبیب    ۳۵
۲-۳-۱-۴- قاعده حرمت مال مؤمن   ۳۶
۲-۳-۱-۵- قاعده ضمان ید    ۳۷
۲-۳-۱-۶- قاعده ضمان غرور    ۳۷
۲-۳-۱-۷- قاعده نفی حرج   ۳۹
۲-۳-۲- مبانی حقوقی ضرر    ۳۹
۲-۳-۲-۱- نظریه تقصیر    ۳۹
۲-۳-۲-۲- نظریه خطر    ۴۰
۲-۳-۲-۳- نظریه مختلط   ۴۰
۲-۳-۲-۴- نظریه تضمین حق   ۴۱
۲-۳-۲-۵- نظریه انتساب اضرار    ۴۱
۲-۳-۳- موارد انعکاس ضرر در قوانین    ۴۱
۲-۳-۳-۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۳۹   ۴۱
۲-۳-۳-۲- قانون مدنی   ۴۲
۲-۳-۳-۳- قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹   ۴۲
۲-۳-۳-۴- قانون آیین دادرسی کیفری    ۴۳
۲-۳-۳-۵- قانون مجازات اسلامی    ۴۳
۲-۳-۳-۶- قانون آیین دادرسی مدنی   ۴۴
۲-۳-۳-۷- سایر قوانین    ۴۴

فصل سوم – توضیح وتشریح انواع شیوه های جبران ضرر در مسئولیت مدنی   ۴۵

۳-۱- جبران عینی   ۴۷
۳-۱-۱- بیان مفهوم و کلیات    ۴۷
۳-۱-۲- بیان معانی مختلف جبران عینی   ۴۷
۳-۱-۳- اشکال جبران عینی   ۴۸
۳-۱-۳-۱- جبران عینی مادی وحقوقی    ۴۸
۳-۱-۳-۲- آیا خیار وسیله جبران ضرر هست یا خیر ؟   ۵۰
۳-۱-۳-۳- انواع جبران عینی مادی   ۵۰
۳-۱-۴- محاسن و معایب جبران عینی   ۵۱
۳-۱-۵- استثنائات جبران عینی   ۵۱
۳-۱-۶- جبران عینی در حقوق ایران و فقه اسلامی   ۵۲
۳-۱-۶-۱- جبران عینی در حقوق ایران   ۵۲
۳-۱-۶-۲- فقه و جبران عینی   ۵۳
۳-۲- جبران بدلی   ۵۵
۳-۲-۱- انواع معادل   ۵۵
۳-۲-۱-۱- پرداخت مثل   ۵۵
۳-۲-۱-۲- پرداخت قیمت    ۵۶
۳-۲-۲- مزایا و معایب جبران از طریق پرداخت معادل   ۵۶
۳-۲-۲-۱- مزایای جبران از طریق معادل   ۵۶
۳-۲-۲-۲- معایب جبران از طریق معادل   ۵۶
۳-۲-۳- پرداخت معادل در حقوق ایران و فقه اسلامی   ۵۶
۳-۲-۳-۱- حقوق ایران   ۵۶
۳-۲-۳-۲- فقه اسلامی   ۵۷
۳-۳- برخی سؤالات مهم مربوط به شیوه های جبران ضرر    ۵۹
۳-۳-۱- امکان اقدام زیاندیده و مدیون نمودن فاعل زیان    ۵۹
۳-۳-۲- جبران عینی در صورت تغییر قیمت مال    ۶۰
۳-۳-۳- نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت    ۶۰

فصل چهارم – چگونگی محاسبه و جبران ضرر های وارده به اموال    ۶۲

۴-۱- در حقوق ایران    ۶۳
۴-۱-۱- چگونگی محاسبه ضرر و میزان آن در غصب    ۶۴
۴-۱-۱-۱- رد عین مال در صورت وجود    ۶۵
۴-۱-۱-۲- پرداخت بدل    ۶۶
۴-۱-۱-۲-۱- پرداخت بدل در صورت تلف عین و محاسبه ضرر از لحاظ مکان و زمان    ۶۶
۴-۱-۱-۲-۲- پرداخت بدل در مواردی که عین متعذرالرداست ( بدل حیلوله )    ۶۸
۴-۱-۱-۲-۳- پرداخت بدل در موارد عیب و نقص مال مغصوب و تفویت منافع    ۶۹
۴-۱-۲- نحوه جبران ضرر در اتلاف و تسبیب و استیفاء   ۷۰
۴-۱-۲-۱- چگونگی محاسبه و جبران ضرر در اتلاف   ۷۰
۴-۱-۲-۲- چگونگی محاسبه و جبران ضرر در تسبیب    ۷۲
۴-۱-۲-۳- چگونگی محاسبه و جبران ضرر در استیفاء   ۷۳
۴-۱-۲-۴- جمع بین مقررات قانون مدنی و ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی    ۷۳
۴-۲- فقه اسلامی    ۷۴
۴-۲-۱- رد عین مغصوب    ۷۵
۴-۲-۲- نحوه جبران خسارت در صورت تلف عین یا ناقص و معیوب شدن آن    ۷۶
۴-۲-۳- چگونگی محاسبه و جبران ضرر در باب تفویت منافع یا عدم تحقق منافع    ۷۷

فصل پنجم – چگونگی محاسبه و جبران ضررهای جسمانی و معنوی    ۷۹

۵-۱- جبران ضررهای جسمانی   ۸۰
۵-۱-۱- حقوق ایران    ۸۰
۵-۱-۱-۱- نحوه جبران جراحات و صدماتی که دیه مشخص ندارد    ۸۱
۵-۱-۱-۲- خسارت مازاد بر دیه    ۸۲
۵-۱-۱-۳- مهلت پرداخت خسارت جسمانی   ۸۳
۵-۱-۲- فقه اسلامی    ۸۵
۵-۱-۲-۱- فقه امامیه    ۸۵
۵-۱-۲-۲- فقه عامه    ۸۶
۵-۱-۲-۳- نقد کارایی دیه به عنوان روش جبران خسارت    ۸۷
۵-۲- جبران ضررهای معنوی    ۸۸
۵-۲-۱- در حقوق ایران    ۸۸
۵-۲-۱-۱- جبران مالی   ۸۸
۵-۲-۱-۲- جبران های غیر مالی    ۸۸
۵-۲-۲- در فقه اسلامی    ۹۰
نتیجه گیری    ۹۱
پیشنهاد   ۹۳
منابع فارسی   ۹۴

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحقیقات جامع پیرامون ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.