خرید
۵,۰۰۰ تومان

تولید برق و حرارت به صورت همزمان (CHP & CCHP)