خرید
۱۳,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان

پروژه ارشد مدیریت بازرگانی مقایسه اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد