خرید
۹,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین الملل