خرید
۹,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان

پروژه طراحی معادلات حرکت ۳ جرم و ۴ فنر با استفاده از نرم افزار Matlab