خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

پروژه بررسی جداسازی گاز دی اکسید کربن با فناوری غشایی