خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

تحقیق پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت