خرید
۹,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

تحقیقات پیرامون تاثیر مدیریت استراتژیک بر فروش شرکتهای بازرگانی