خرید
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۴,۹۰۰ تومان

پروژه بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی