خرید
۵,۹۰۰ تومان

فایل مقیاس شده EXCEL رکورد زمین لرزه ( ۲۵ شتاب نگاشت) حوزه های مختلف