خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله تحلیل استاتیکی مکانیزم لنگ لغزشی با روش خارج مرکزی