خرید
۵,۹۰۰ تومان

کاربرد کامپيوتر در علوم اجتماعی با تاکید بر SPSS در قالب پاورپوینت