خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

پروژه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در سازمان های دولتی