خرید
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۰۰ تومان

دانلود پروژه تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران