خرید
۶,۹۰۰ تومان

خلاصه کتاب باز آفرینی استراتژی نقد و بررسی تئوریهای سازمان و مدیریت استیفن کامینگز