×
خرید
۴,۹۰۰ تومان

بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازار شرکت های فعال در پارک علم و فناوری

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پايان نامه مهندسي كامپيوتر با عنوان ديوار آتش مبتني بر سيستم عامل لينوكس

خرید
۷,۸۰۰ تومان

پایان نامه ارشد اثرات لینالول بر الگوي فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم هاي سلولی دخیل در القاي فعالیت صرعی

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۸۰۰ تومان

پایان نامه ارشد بررسي امکانسنجي استفاده از مدل فولمر براي تخمين ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

خرید
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان

پایان نامه ارشد پرستاری درمورد بازگشت بیماران سوختگی به جامعه

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۵۰۰ تومان

پایان نامه ارشد تاثير واحد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي بر اجراي اثر بخش حسابرسي صورتهاي مالي از ديدگاه حسابرسان شاغل

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۷,۸۰۰ تومان

پایان نامه ارشد کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت( QFD)به منظور توسعه محصول

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی عوامل موثر در تقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پایان نامه بررسی مبلمان و چشم انداز شهری در پیاده راه ها

خرید
۸,۸۰۰ تومان

پایان نامه برنامه ریزی مقابله با خطرات طبیعی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

پایان نامه تکنیکهای جوشکاری

پشتیبانی سن فایل
0