×
خرید
۹,۸۰۰ تومان

بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در مقايسه با شركتهاي سرمايه گذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص هاي سورتينو، شارپ و ضريب بتا

خرید
۴,۹۰۰ تومان

بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازار شرکت های فعال در پارک علم و فناوری

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

بررسی رابطه قیمت نفت با تغییرات قیمت و بازدهی سهام شرکتهای نفتی در بورس اوراق بهادار تهران

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پايان نامه مهندسي كامپيوتر با عنوان ديوار آتش مبتني بر سيستم عامل لينوكس

خرید
۷,۸۰۰ تومان

پایان نامه ارشد اثرات لینالول بر الگوي فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم هاي سلولی دخیل در القاي فعالیت صرعی

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۸۰۰ تومان

پایان نامه ارشد بررسي امکانسنجي استفاده از مدل فولمر براي تخمين ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

خرید
۱۱,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان

پایان نامه ارشد بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سرکوال و رتبه بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

خرید
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان

پایان نامه ارشد پرستاری درمورد بازگشت بیماران سوختگی به جامعه

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۵۰۰ تومان

پایان نامه ارشد تاثير واحد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي بر اجراي اثر بخش حسابرسي صورتهاي مالي از ديدگاه حسابرسان شاغل

خرید
۴,۵۰۰ تومان

پایان نامه ارشد رشته شیمی با عنوان اندازه گیری اسپکتروفتومتری مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی

خرید
۲۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان

پایان نامه ارشد عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۷,۸۰۰ تومان

پایان نامه ارشد کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت( QFD)به منظور توسعه محصول

پشتیبانی سن فایل
0