×
خرید
۳,۹۰۰ تومان

جزوه پزشکی قانونی و نمونه سوالات پزشکی قانونی پیام نور استاد هادیزادگان

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

جزوه حقوق اساسی 1 بر اساس کتاب خسروی+تست

خرید
۵,۰۰۰ تومان

جزوه حقوق مدنی 8 بهمراه نمونه سوالات

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان

جزوه درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی رضا طهماسبی

خرید
۴,۵۰۰ تومان

جزوه درس حقوق اداری (1 ) بهمراه نمونه سوالات امتحانی

خرید
۴,۰۰۰ تومان

جزوه درس حقوق اداری 2 بهمراه نمونه سوالات امتحانی

خرید
۳,۹۰۰ تومان

جزوه درس متون حقوقی 4 بهمراه نمونه سوالات

خرید
۹,۸۰۰ تومان

جزوه درس نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته (تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی استیفن رابینز مهدی الوانی حسن دانایی فرد )

خرید
۵,۹۰۰ تومان

جزوه راهبردهای مدیریت منابع انسانی بهمراه نمونه سوالات

خرید
۳,۹۰۰ تومان

جزوه روانشناسی رشد1 منیژه کرباسی+تست

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

جزوه زبان تخصصی مدیریت دولتی مهدی یداللهی – سعید عابسی

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

جزوه کتاب ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت پور عزت و سید رضایی

پشتیبانی سن فایل
0