×
خرید
۴,۰۰۰ تومان

جزوه درس حقوق اداری 2 بهمراه نمونه سوالات امتحانی

خرید
۳,۹۰۰ تومان

جزوه درس متون حقوقی 4 بهمراه نمونه سوالات

خرید
۹,۸۰۰ تومان

جزوه درس نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته (تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی استیفن رابینز مهدی الوانی حسن دانایی فرد )

خرید
۵,۹۰۰ تومان

جزوه راهبردهای مدیریت منابع انسانی بهمراه نمونه سوالات

خرید
۳,۹۰۰ تومان

جزوه روانشناسی رشد1 منیژه کرباسی+تست

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

جزوه کتاب ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت پور عزت و سید رضایی

خرید
۵,۹۰۰ تومان

جزوه کتاب حقوق دریایی نجفی اسفاد بهمراه سوالات

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰ تومان

جزوه کتاب سازمان های مالی و پولی بین المللی دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

خرید
۷,۸۰۰ تومان

جزوه کتاب سیستم های خبره همایون موتمنی بهمراه نمونه سوالات

خرید
۵,۸۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

جزوه کتاب فارسی عمومی پیام نور(خلاصه +فلش کارت+بانک سوالات)

خرید
۵,۹۰۰ تومان

جزوه کتاب101 تکنیک حل خلاق مسئله جیمز هیگینز

خرید
۳,۵۰۰ تومان

جزوه مبانی مشاوره و راهنمایی بهمراه نمونه سوالات

پشتیبانی سن فایل
0