پشتیبانی سن فایل
فروش ویژه

پایان نامه ارشد :بررسي امکانسنجي استفاده از مدل فولمر براي تخمين ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۸۰۰ تومان

محصول مورد نظر شامل پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بررسي امکانسنجي استفاده از مدل فولمر براي تخمين ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در قالب فایل PDF(با قابلیت کپی مستقیم در فایل WORD) مشتمل بر 195 صفحه نگارش شده است.

 

توضیحات

محصول مورد نظر شامل پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بررسي امکانسنجي استفاده از مدل فولمر براي تخمين ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در قالب فایل PDF(با قابلیت کپی مستقیم در فایل WORD) مشتمل بر 195 صفحه نگارش شده است.

چکیده

ورشکستگی شرکت ها یکی از راههایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیري از فرصت هاي سرمایه گذاري میشود. پیش بینی ورشکستگی می تواند با ارائه هشدارهاي لازم،شرکتها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و به دنبال آن ورشکستگی هشیار نماید تا آنها با توجه
به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و سرمایه گذاران بتوانند فرصت هاي مطلوب سرمایه گذاري را از فرصت هاي نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت ها و مکان هاي مناسب، سرمایه گذاري نمایند . هدف از تحقیق حاضر ، بررسی امکان سنجی استفاده از مدل فولمر در تخمین ورشکستگی شرکت هاي پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار می باشد . (FULMER)1383 ) مد نظر بوده و جامعه مورد بررسی ، – جهت تحقیق یک دوره 8 ساله (از سال 1375 شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این مدل پیش بینی را براي یکسال
و دوسال قبل از ورشکستگی انجام می دهد. نتایج تحقیق جهت استفاده از این مدل براي پیش بینی ورشکستگی با استفاده از اطلاعات یکسال و دو سال قبل از سال مشمول ماده 412 قانون تجارت میباشد. نتایج نشان می دهد که مدل در یکسال قبل از ورشکس تگی در حدود 75 درصد و در
دوسال قبل از ورشکس تگی حدود 68 درصد موارد را توانسته است پیش بینی را بدرستی پیش -بینی نماید . نکته مهم در تحقیق فوق جهت استفاده از مدل در مورد شرکت ها بحث زمان می باشد،بدین گونه که به هر میزان که دوره استفاده از اطلاعات بیشتر باشد، درصد صحت مدل کمتر می شود.

لغات کلیدي :

مدل فولمر (FULMER)- تخمین ورشکستگی – امکان سنجی – بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه
از دیدگاه نظریه هاي کلان اقتصادي، انباشت سرمایه فیزیکی یکی از شرایط لازم براي توسعه اقتصاد ملی است. آدام اسمیت پایه گذار اقتصاد کلاسیک، سرمایه را عامل اصلی تعیین کننده تعداد مفید نیروي کار دانسته است. به این معنا که بکارگیري نیروي کار در فرآیند تولید به میزان سرمایه موجود بستگی دارد و انباشت سرمایه در تعیین میزان افزایش ستاده کل و ستاده سرانه نیروي کار، نقشی اساسی دارد. به طریق اولی، بر اثر گسترش زمینه هاي افزایش تولید و بهره وري در اقتصاد ملی،میزان پیشرفت اقتصادي جامعه با میزان سرمایه گذاري انجام شده در آن رابطه همسو و متناسب دارد.
حال اگر این سرمایه گذاريها در فرصتها و مکانهاي نامناسب سرمایهگذاري شوند و یا بنحوي از آنها استفاده شود که کارائی لازم را نداشته باشند، عملاً باعث لطمه دیون اقتصاد ملی خواهد شد.
شرکتهایی وجود دارند که از مشکلات مالی و عملیاتی رنج میبرند و از نظر فعالیت عملیاتی و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش دچار بحران میباشند. این شرکتها از نقطه نظر تحلیلگران مالی و اقتصادي یا از قبل ورشکسته اند و یا در آینده ورشکسته خواهند شد و طبق قوانین، مراحل قانونی ورشکستگی براي آنها باید اجرا شود. موضوع اینست علیرغم نظر تحلیل کنندگان، این شرکتها همچنان به روند فعالیت خود ادامه میدهند.
از آنجا که بازار سرمایه در ایران جوان است و به عنوان یک بازار کارآ مطرح نمیباشد، تحقیقات علمی میتواند بیانی تئوریکی براي این بازار پایه ریزي نماید تا اطلاعات منتشره از سوي بورس اوراق بهادار تهران در تصمیم گیريهاي صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بالقوه مفید باشد. لذا باید
سعی کرد ابزارهاي مفیدي جهت تصمیمگیري در اختیار استفادهکنندگان از اطلاعات بازار سرمایه، قرار گیرد. یکی از این ابزارها، مدلهاي پیش بینی کننده ورشکستگی میباشند که میتوانند مفید باشند. در این تحقیق سعی شده است امکانسنجی استفاده یکی از این مدلها (مدل فولمر) جهت
پیش بینی ورشکستگی شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه …… 2
2-1 تشریح و بیان موضوع …… 3
3-1 ضرورت انجام تحقیق ………….. 6
4-1 اهداف اساسی تحقیق ………… 8
5-1 کاربرد نحقیق …………. 10
6-1 فرضیه هاي تحقیق ………….. 12
7-1 روش انجام تحقیق ……… 13
8-1 جامعه و نمونه آماري …………..13
9-1 تعریف واژهها و اصلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیق …. 15
10-1 چارچوب فصول آتی …….. 16

فصل دوم: ادبیات موضوعی

مقدمه ……….. 18
2-2 اطلاعات حسابداري و تصمیم گیري ………… 19
3-2 فرایند تصمیم گیري سرمایه گذاران ……. 20
4-2 تاریخچه نسبتهاي مالی ………… 21
1-4-2 کاریردنسبتهاي مالی براي اهداف پیش بینی …….. 22
2-4-2 اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهاي مالی ……….. 24
5-2 تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه ….. 26
6-2 روشهاي کنونی پیش بینی ورشکستگی ………….. 27
1-6-2 استفاده از شاخصهاي کلیدي ….. 29
2-6-2 تحلیل بنیادي ………. 30
7-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه ………. 31
8-2 منشاء تاریخی ورشکستگی ……… 34
1-8-2 تاریخ ورشکستگی در ایران قبل از تصویب قانون تجارت ………. 35
36 -1-8-2 سوابق قانونگذاري در حقوق ایران …………
1
2-8-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها ….. 38
ب
9-2 عوامل مشکلات مالی ………. 42
10-2 عوامل ورشکستگی …………… 43
11-2 تمایلات یا گرایشات به طرف ورشکستگی ………. 52
تحلیل روند ………
تحلیل عملیات حسابداري ….. 54
تحلیل مدیریت ……… 55
اهمیت پی شبینی ها …. 56 -11-2
سایر عوامل ….. 57
12-2 تئوري ورشکستگی و تحقیقات انجام شده ….. 58
تحقیقات خارجی ………….. 60
تحقیقات داخلی …………… 74
13-2 تئوري جدید ورشکستگی …….. 75
مکانیسم تئوري کنترل ……….. 79
14-2 توانایی پرداخت بدهی و قدرت نقدینگی ….

خلاصه …… 99

فصل سوم: روش و ساختار تحقیق

1-3 مقدمه …………… 101
2-3 موضوع تحقیق ……….. 101
3-3 روش تحقیق ……. 102
4-3 جامعه و نمونه آماري تحقیق …… 103
5-3 جمع آوري اطلاعات …… 104
6-3 روش تجزیه و تحلیل آماري اطلاعات ……… 105
7-3 مبانی نظري متغیرهاي مدل ….. 106
1-7-3 نتایج مدل ……… 113

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج و پشنهادات

مقدمه ……….. 116
2-4 اطلاعات حاصل از نمونهگیري . 116
3-4 نتایج فرضیات تحقیق ……. 117
1-3-4 فرضیات ………. 117
2-3-4 محاسبه متغیرهاي مدل …. 119
3-3-4 نتایج تحقیقات ………… 124
1-3 آزمون فرضیات یکسال قبل از سال مبنا ………124
2-3 آزمون فرضیات دوسال قبل از سال مبنا ………. 125
4-4 نتیجهگیري ……….. 127
5-4 پیشنهادات تحقیق ……. 130
6-4 پیشنهادات براي تحقیقات آتی ….. 131
منابع و ماخذ …. 133
پیوست ………. 139
چکیده

فهرست جداول

 

 راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد. در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید.

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه ارشد :بررسي امکانسنجي استفاده از مدل فولمر براي تخمين ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده