پشتیبانی سن فایل

پایان نامه ارشد :اثرات لینالول بر الگوي فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم هاي سلولی دخیل در القاي فعالیت صرعی

۷,۸۰۰ تومان

محصول مورد نظر شامل پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی (فیزیولوژي جانوري) با عنوان اثرات لینالول بر الگوي فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم هاي سلولی دخیل در القاي فعالیت صرعی می باشد که در فالب فایل پی دی اف مشتمل بر 88 صفحه نگارش شده است.

توضیحات

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی (فیزیولوژي جانوري)

اثرات لینالول بر الگوي فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم هاي سلولی دخیل در القاي فعالیت صرعی

چکیده

لینالول، مونوترپن الکلی است که در اسانس روغنی تعدادي از گیاهان آروماتیک وجود دارد. این ترکیب اثرات ضد التهابی، ضد درد و انواعی از اثرات بیولوژیک بر سیستم عصبی را داراست. در تحقیق حاضر، ما تکنیک ثبت داخل سلولی0/1 ) به سرعت فرکانس mM) را براي مطالعه اثرات لینالول بر فعالیت نورونهاي حلزون به کار بردیم. اعمال لینالول پتانسیلهاي عمل خودبهخودي را افزایش و شیب فاز رپلاریزاسیون و دوره و دامنه پتانسیل هایپرپولاریزان متعاقب را کاهش داد. لینالول همچنین دامنه پتانسیل عمل را کاهش داد اما به نظر میرسد این تاثیر نتیجه دپلاریزاسیون آهسته غشاء باشد و نه مهار مستقیم کانالهاي سدیمی زیرا با تثبیت ولتاژ استراحت غشاء در حدود کنترل (با تزریق مداوم 0/2 ) به تدریج الگوي فعالیت را از mM) جریان منفی) کاهش دامنه پتانسیلهاي عمل هم حذف گردید. اعمال لینالول حالت منظم به فعالیت انفجاري تغییر داد که این الگوي فعالیت بعد از شستشو با رینگر نرمال به آهستگی برگشت پذیر کاهش و در حضور نیکل (L-type بود. فعالیت انفجاري در حضور نیفدیپین (مهارکننده اختصاصی کانالهاي کلسیمی و کلریترین (A مهارکننده پروتئین کیناز ) H کلرید (مهارکننده غیر اختصاصی کانالهاي کلسیمی) حذف شد. افزودن 89
فعالیت انفجاري القاء شده توسط لینالول را حذف کرد و سبب بازگشت پتانسیلهاي عمل (C (مهارکننده پروتئین کیناز منفرد و منظم شد. این نتایج پیشنهاد میکند لینالول میتواند فعالیت صرعی را بویژه از طریق مهار کانالهاي پتاسیمی در نورونهاي حلزون القاء نماید. به نظر میرسد تاثیر مستقیم لینالول بر کانالهاي یونی در تغییر فعالیت نورونها نقش داشته باشد که با شروع سریع تاثیر لینالول مطابقت دارد، اما با توجه به تاثیر مهارکنندههاي پروتئین کینازها این تاثیر به تعدیل غیرمستقیم از طریق فسفریلاسیون کانالهاي یونی نیز وابسته است.

کلمات کلیدي: پتانسیل عمل، لینالول، نورون حلزون، فعالیت انفجاري، کانال هاي یونی

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1) بیان مساله 2

1-2) دلایل استفاده از نورون­های حلزون 5

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

2-1) صرع 8

2-2) اسانس­های گیاهی 9

2-3) اثرات بیولوژیک اسانس­های گیاهی 10

2-3-2 )اثرات موتاژنیک اسانسها در سطح هسته و سیتوپلاسم10

3-3-2)اثرات انتی موتانژنیک اسانسها.10

4-3-2 ) اثرات سرطانزایی اسانسها.11

4-2) ترکیبات اسانسها و عملکرد آنها روي سیستم عصبی مرکزي و محیطی 11

1-4-2) اکالیپتول  12

2-4-2)اوجنول 13

3-4-2)منتول 13

4-4-2)سیترونلول 14

5-4-2) لینالول 15

2-5) کانال­های یونی و مشارکت آن­ها در فعالیت الکتریکی نورون­ها 17

2-5-1) کانال­های کلسیمی 17

2-5-2) کانال­های پتاسیمی19

2-5-2-1) کانال­های پتاسیمی وابسته به ولتاژ 19

2-5-2-2) کانال­های پتاسیمی وابسته به کلسیم 20

2-5-3) کانال­های سدیمی 21

2-5-3-1) جریان­های سدیمی گذرا و مداوم ..22

6-2) تعدیل کانال هاي یونی توسط فسفوریلاسیون 23

1-6-2)گیرنده متابوتروپیک.23

7-2 )پروتئین کینازها..25

2-7-1) PKA و اثر بر کانال­های یونی 25

2-7-2) PKC و اثر بر کانال­های یونی…. 27

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1) حیوانات . 30

3-2) تشریح و آماده سازی گانگلیون عصبی جهت ثبت … 30

3-3) محلول­ها و دارو­ها .. 31

3-4) ثبت داخل سلولی  32

3-5) مراحل آزمایش … 34

3-6) پارامتر­های الکتروفیزیولوژیک مورد مطالعه 34

3-7) آزمون آماری 36

فصل چهارم: نتایج

4-1) ویژگی‌های فعالیت خودبخودی و برانگیخته نورون‌های حلزون در شرایط کنترل 38

2-4)اثرات غلظت های  0/1 و 0/2 میلی مولار لینالول بر ویژگیهاي الکتروفیزیولوژیک نورونهاي حلزون 39

1-2-4) ویژگی­های پتانسیل عمل خودبه­خودی در حضور لینالول 0/1  میلی مولار 39

2-2-4) ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور لینالول 0/2 میلی مولار 47

3-4) ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور لینالول و مهار کننده‌های کانال‌های کلسیمی نیکل کلرید و نیفدیپین …. 51

4-4) ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور لینالول و مهار کننده‌های پروتئین کیناز­ها کلریترین و H89 …53

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1) بحث …. 58

5-1-1 ) تغییر در ویژگی هاي پتانسیل عمل در حضور لینالول….57

5-1-2 ) تغییر در فعالیت نورونی و بروز الگوي  burst در حضور لینالول…60

5-2) نتیجه­ گیری ….. 63

5-3) پیشنهادات برای مطالعات آینده …. 64

فهرست منابع و ماخذ .. 65

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

شکل 3-1. حلزون باغی 30

شکل 3-2. گانگلیون تحت مری تثبیت شده در محفظه ثبت 31

شکل 3-3. نمایی از وسایل ثبت داخل سلولی 33

شکل 3-4. نحوه اندازه گیری برخی پارامترهای پتانسیل عمل 35

شکل 4-1. الگوی فعالیت خودبخودی نورون در شرایط کنترل، 5 و 10 دقیقه پس از مجاورت با غلظت 0/1 میلی مولار لینالول 40

شکل 4-2. مقایسه پتانسیل ثبت شده از یک نورون در سه زمان کنترل، 5 و 10 دقیقه پس از افزودن لینالول 42

شکل 4-3. الگوی فعالیت خودبخودی در شرایط کنترل، 5 دقیقه پس از مجاورت با غلظت 0/2 میلی مولار و پس از شستشوی محفظه حاوی لینالول با رینگر نرمال حلزون  48

……………

بیان مساله

صرع از جمله اختلالات سیستم عصبی مرکزي است که در آن یک ناحیه محدود مغزي و یا نواحی گستردهاي از مغز فعالیتهاي کنترل نشده خودبخودي نشان میدهند. این بیماري مجموعهاي از سندرمهاي جداگانه است که یا اولیهاند ویا متعاقب صدمات مغزي به وجود می آیند. کانون صرع زا میتواند به وسیله فاکتورهاي متفاوت و متنوع ژنتیکی و محیطی ایجاد شود. شواهدي مبنی بر دخالت تغییر .(Cavalheiro et al., 1991; Lopez da Silva et al., 1992)در سیستمهاي نوروترنسمیتري مختلف به ویژه گلوتامات، آسپارتات و گابا در ایجاد صرع وجود به طور کلی تغییر در الگوي فعالیت سیناپسها و مختل شدن .(Pinto et al., دارد ( 2005 عملکرد کانالهاي یونی، بعنوان مکانیسمهاي اصلی زمینهساز حملههاي صرعی شناخته شده اند.

…..

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه ارشد :اثرات لینالول بر الگوي فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم هاي سلولی دخیل در القاي فعالیت صرعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده