پشتیبانی سن فایل
فروش ویژه

 دانلود پایان نامه تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی)

۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۸۰۰ تومان

دانش پژوهان عزیز در این بخش پایان نامه ارشد مدیریت دولتی باعنوان تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی) در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش مشتمل بر 147 صفحه تهیه و تدوین گردیده است .

 

توضیحات

دانش پژوهان عزیز در این بخش پایان نامه ارشد مدیریت دولتی باعنوان تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی) در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش مشتمل بر 147 صفحه تهیه و تدوین گردیده است .

چکیده

سازمان­ها در پیدا کردن، رشد دادن و حفظ کارکنان بخصوص کارکنانی که انعطاف­پذیر بوده و قابلیت سازگاری بالایی دارند موفق عمل نکرده­اند. این مسئله نشان می­دهد که این سازمان­ها در شناسایی و استفاده از شایستگی­های کارکنان خود در جهت تحقق اهداف سازمانی­شان دچار مشکل هستند. از دیدگاه مدیریت استراتژیک ضروری است که عملکرد را ادامه پذیر و پایدار کنیم و آن را بالا ببریم و این کار تنها با تعهد کارکنان امکان پذیر است. بنابراین ابهام زیادی در مورد رابطه بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی وجود دارد که نیازمند بررسی­های بیشتر است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا(دانشگاه علوم انتظامی) است.. در پژوهش حاضر پس از مطالعه دقیق ادبیات موضوعی مرتبط، مدل مفهومی تحقیق ترسیم شد. در این تحقیق بر اساس روش نمونه­گیری طبقه­ای از بین مدیران و کارشناسان 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. 100پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع شد و در نهایت 92 پرسشنامه جمع آوری گردید، برای تجزیه و تحلیل داده­های گرد­آوری شده از روش­ مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم­افزار Amos استفاده گردیدو نتایج حاکی از آن بود که داده­های گردآوری شده از جامعه آماری مورد نظر با مدل مفهومی پژوهش متناسب و سازگار است و در نهایت تمامی فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.

کلید واژگان:مدیریت استعداد، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری

مقدمه

در ابتدای این تحقیق و در اولین فصل از کلیات در مورد تحقیق نظیر؛ بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، کلیات روش تحقیق و در پایان چارچوب کلان نظری مورد تبیین قرار گرفته است. تا در ابتدا خواننده با کلیات کار و فرآیندهای تحقیق آشنا شود. در واقع این فصل تقریبأ همان طرح تحقیق(پروپوزال) می­باشد و امید است که با خواندن این فصل بتوان دید روشنی را برای ادامه این تحقیق در ذهن خواننده ایجاد کند.

1ـ1. بیان مسئله

در محیط رقابتی کنونی سازمان­ها برای تحقق اهداف استراتژیک­شان نیازمند این هستند که کارکنان خود را در جهت رسالت سازمان برای برقراری همکاری بلند مدت و اثربخش برای حفظ و رشد سازمان هدایت کنند. با افزایش رقابت در منابع انسانی و ظهور ابزار انگیزشی جدید برای استفادۀ کارکنان مثل مدیریت استعداد، طراحی شغل متناسب با آن  اجتناب ناپذیر شده است. عامل انسانی مهمترین نقش را در سازمان هایی که در پی رشد و توسعه هستند، دارند.

بررسی­ها نشان می­دهد که سازمان­ها در پیدا کردن، رشد دادن و حفظ کارکنان بخصوص کارکنانی که انعطاف­پذیر بوده و  قابلیت سازگاری بالایی دارند موفق عمل نکرده­اند. این مسئله نشان می­دهد که این سازمان­ها در شناسایی و استفاده از شایستگی­های کارکنان خود در جهت تحقق اهداف سازمانی­شان دچار مشکل هستند  (ورال[1] و همکاران، 2012).

بدین ترتیب نخستین گام در حل چنین مسائلی تغییر در دیدگاه خود از بازار محوری و سود محوری صرف به سمت کارمند محوری و توجه به شایستگی­ها و توانمندی­های انسانی است که در ادبیات مربوطه تحت عنوان مفاهیمی مثل مدیریت استعداد[2] مطرح شده است.

علی رغم وجود چنین یافته­هایی در می­یابیم که مساله اصلی که سازمان­ها با آن مواجهند، مربوط به کشف یا مدیریت استعدادها نیست بلکه مربوط به میسر ساختن تعهد برای حفظ می­باشد، چون از دیدگاه مدیریت استراتژیک ضروری است که عملکرد را ادامه پذیر و پایدار کنیم و آن را بالا ببریم و این کار تنها با تعهد کارکنان امکان پذیر است. بنابراین ابهام زیادی در مورد رابطه بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی وجود دارد که نیازمند بررسی­های بیشتر است.. به همین جهت این تحقیق تلاش می­کند برای مدیران این ادراک پیش آید که مدیریت استعدادها می تواند بسیار راه­گشا و مؤثر باشد. با توجه به مطالب فوق الذکر اهمیت مدیریت استعداد و نیز تعهد سازمانی آشکار می­شود و تاکید بر این متغیرها و شناسایی وضعیت آن­ها می­تواند معیارهای مهمی را برای تداوم، اصلاح و در صورت لزوم مداخلات عملی بدست دهد. و چون موضوع مدیریت استعداد و تعهد کارکنان می­تواند در سازمان ناجا بعنوان موضوع مهمی اطلاق گردد از این­رو دنبال بررسی این مساله هستیم که آیا مدیریت استعداد و هرکدام از مؤلفه­های آن تاثیری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد یا نه.و می­توان از این امکان برای انتخاب کارکنانی وفادار و متعهد در آینده سازمان پیش­بینی کرد و از خسارت­های آتی در این سازمان خدمات عمومی و مردمی جلوگیری کرد.

فهرست مطالب

 

فصل اول- طرح و کلیات تحقیق………….1

مقدمه……………………………………………..2

بیان مسئله…………………………….2

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………….3

چارچوب کلان نظری تحقیق……………………..4

گزاره­های تحقیق……………………12

هدف تحقیق ………………………………………12

نقشه راه تحقیق……………….15

پیشینه تحقیق…………………………..15

شرح واژه­ها و اصطلاحات تحقیق…………………….17

فصل دوم- مبانی نظری پژوهش………………………………18

مقدمه………………………………19

مدیریت استعداد …………………………19

مفهوم سازي هاي اوليه از مدیریت استعداد ……………….20

تعریف مدیریت استعداد ………………………..21

اهداف مدیریت استعداد ……………………25

فرآیند مدیریت استعداد ……………………25

شرایط اجرای مدیریت استعداد…………………………..25

نکاتی در مورد تحقق فرآیند مدیریت استعداد………………..26

مزایا و دلایل اهمیت مدیریت استعداد…………………………..27

ماهیت استراتژی مدیریت استعداد…………………………..30

مدل­های مدیریت استعداد…………………………..30

جذب و شناسایی استعدادها………………35

انتخاب استعدادها…………………………………37

بکارگیری استعدادها……………….37

توسعه استعدادها……………………………….39

نگهداری از استعدادها…………………42

موفقیت در برنامه مدیریت استعداد…………..…………..43

نتایج مدیریت استعداد………………….44

استعداد و تعهد……………………….48

تعهد سازمانی کارکنان ……………….48

مقدمه………………………………..48

مفهوم سازي هاي اوليه از تعهد سازمانی …………………..49

تعاریف تعهد سازمانی…………………..50

تعهد سازمانی در ایران……………………….56

مدل­های تعهد سازمانی…………………….62

نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی……………68

علل تعهد سازمانی……………………………74

پیشینه تحقیق………………..78

نتیجه­گیری و ارائه مدل مفهومی………………….81

جمع­بندی…………………….83

فصل سوم- روش اجرای تحقیق………………..84

مقدمه………………………..85

روش تحقیق……………………..85

متغيرهاي تحقيق……………….85

روش­های گردآوری داده­ها…………………86

روایی و پایایی پرسشنامه……………….88

جامعه آماری………………………..90

نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه…………………..91

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………92

جمع­بندی…………………..94

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری یافته­های تحقیق……..95

مقدمه آمار توصیفی……………….96

آمار استنباطی………………99

آزمون نرمال بودن مؤلفه­ها………………….100

بررسی سوالات پژوهش……………………..102

معادلات ساختاری برای مدل مفهومی پژوهش…………………103

خلاصه نتایج آماری………………………….104

نتیجه­گیری و جمع­بندی…………….105

فصل پنجم- نتیجه ­گیری و پیشنهادات..……………….106

مقدمه………………………107

بحث و نتیجه­گیری……………….109

مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات گذشته…………….109

محدودیت­های تحقیق………………..110

پیشنهادات برای مطالعات آتی……………113

خلاصه و نتیجه­گیری……………… 113

منابع ……………………114

فهرست اشکال:

شکل1-2: مدل مدیریت استعداد……………….11

شکل1ـ1: مراحل تهیه و تنظیم پرسشنامه…………………… 14

شکل 2-1: توسعه ابعاد بین المللی) مدل جامع مدیریت استعدادهای درخشان DDI………………………..30

شکل 2-2.مدل استعدادهای درخشان ………………33

شکل 2-3: استراتژی استعدادها……………….34

شکل 2-4: توسعه استعدادها…………………………40

شکل 2-5: مدل توسعه استعدادها……………….41

شکل 2-6: دیدگاه­های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی…………53

شکل 2-7: ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آلن می­یر……………..67

شکل4-1: مدل استاندارد………….103

شکل 4-2 : مدل معادلات ساختاری………………104

فهرست جداول:

جدول 2-1: ترسیم سطح بالای سلسله مراتب مدیریت استعداد………….31

جدول 2-2: تعهد سازمانی پاسخگویان در چهار پژوهش انتخاب شده………………56

جدول 2-3: میانگین، انحراف معیار و نسبت تعهد سازمانی کارکنان در شهرهای مختلف ………57

جدول 2-4: آمار ترک خدمت…………58

جدول 2-5: نسبت ترک خدمت کارکنان رسمی یا ثابت وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی………..59

جدول2-6: نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد……………….68

جدول شماره 3-1: متغيرها و تعداد كلي سؤالات هر كدام………….88

جدول 3-2: تعداد نمونه…………..91

جدول 4-1: اطلاعات زمينه اي پيرامون جنسيت آزمودني ها……………..96

جدول 4-2: اطلاعات زمينه اي پيرامون سطح تحصيلات آزمودني ها………..97

جدول 4-3: وضعیت سابقه­ی کاری……………98

جدول 4-4: تست نرمال بودن ابعاد مدیریت استعداد…………..99

جدول 4-5: تست نرمال بودن ابعاد تعهد سازمانی………….100

جدول 4-6: خروجي آزمون همبستگي پیرسون بين متغیرهای مدیریت استعداد و تعهد سازمانی....100

جدول 4-7: خروجي آزمون همبستگي پیرسون بين ابعاد مختلف مدیریت استعداد و تعهد سازمانی….101

جدول4-8: آزمون رگرسيون مربوط به سوال اصلی………………….102

جدول 4ـ9: خلاصه یافته­های حاصل از آزمون رگرسیون…………102

جدول4-10: شاخص‌هاي برازندگي مدل………………..104

جدول 4ـ11: خلاصه یافته­های حاصل از آزمون رگرسیون و معادلات ساختاری…….105

جدول 4ـ12: خلاصه یافته­های حاصل از آزمون رگرسیون……………105

فهرست نمودارها:

نمودار 1-1 : چارچوب مفهومی تحقیق…….11

نمودار 2-1: سه شکل تعهد سازمانی……………..54

نمودار شماره 2-2 : مدل عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی استیرز و همکاران …………61

نمودار شماره 2-3: عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی ………………….62

نمودار شماره2-4: عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی ………..64

نمودار شماره2-5: عوامل ضروری، همبسته ­ها و تأثیرات انواع سه گانه تعهد سازمانی…………..66

نمودار شماره2-6: چارچوب مفهومی تحقیق………………….82

نمودار4-1: وضعيت جنسيت آزمودني ها…………97

نمودار 4-2: وضعيت سطح تحصيلات آزمودني ها………………..98

نمودار 4-3: سابقه­ی کاری……………99

پیوست­ها: ……..122

پیوست شماره 1: پرسشنامه­ ……. 123

پیوست شماره 2: خروجی نرم افزار Spss…….. 128

پیوست شماره 3: خروجی نرم افزارAmos ……. 133

 

 راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد. در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید.

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ دانلود پایان نامه تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده